22 กรกฎาคม 2562 เสนอเจาะน้ำบาดาลแก้ปัญหาแล้งระยะยาว

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/local/380539

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าการวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ เน้นให้ประชาชนในพื้นที่ต้องไม่ขาดแคลนน้ำได้คือพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุปโภคบริโภคซึ่งใช้น้ำประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม.ต่อเดือน เชื่อว่าน้ำที่มีเหลืออยู่เพียงพอกับการใช้อุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน ส่วนพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ที่ใช้น้ำมาก เช่น พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่เลี้ยงปลากระชัง ขอให้เว้นการปลูกข้าวและเลี้ยงปลาในช่วงนี้ออกไปก่อน ซึ่งได้ขอความร่วมมือกับเกษตรกรไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยเฉพาะกับผู้ที่เลี้ยงปลากระชังเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนนาข้าวและลำไยที่ปลูกไปก่อนหน้านี้แล้วจะพยายามให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ส่วนที่จะปลูกใหม่ให้ชะลอไปก่อน โดยออกมาตรการเข้มงวดหากปลูกเพิ่มในช่วงนี้และประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ทางราชการจะไม่ให้ความช่วยเหลือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ในเรื่องของสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น อำเภอจอมทอง สถานีสูบน้ำไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ เสนอว่าควรย้ายสถานีสูบน้ำไปให้ที่บริเวณหน้าฝาย เพื่อให้สามารถสูบน้ำไปใช้ได้ ทั้งนี้หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ร้องขอเครื่องสูบน้ำระยะไกลของ ปภ.เขต 10 มาใช้งาน เพื่อดึงน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกันทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานทานตอนใต้ มีพื้นที่ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก น่าจะมีการขุดเจาะนำน้ำบาดาลเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะยาว โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเองเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการในจุดนี้เลย แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะสูบน้ำขึ้นมาใช้ ซึ่งต้องวางแผนหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือต่อไป